Elektronisk rokort

Forside     Om programmet     Dokumentation     Pris     Kontakt

Forretningsbetingelser

Gældende pr. 1. december 2008

Ved at acceptere Forretningsbetingelserne samtykker du som vores kunde og aftalepart til, at de til enhver tid gældende forretningsbetingelser regulerer forholdet mellem dig og rokort.dk

1. Generelle bestemmelser

Det er en betingelse for at kunne tegne et Abonnement, at du er myndig.

Vores til enhver tid gældende priser fremgår af vores hjemmeside.

Vi forbeholder os retten til at ændre vores priser med 45 dages forudgående varsel.

Dit Abonnement vil normalt blive oprettet straks efter accept af disse betingelser. Du modtager skriftlig bekræftelse på oprettelse af Abonnementet pr. e-mail.

Såfremt der sker ændringer i dine kontaktoplysninger påhviler det dig at informere os om dette ved at sende en e-mail til [email protected].

2. Varighed, ophør og opsigelse

Et abonnement løber i 12 måneder ad gangen, på nær første år hvor det løber året ud. Du betaler abonnementet forud. Ved udløb af enhver abonnementsperiode modtager du en meddelelse pr. e-mail om abonnementets udløb vedhæftet en faktura til indbetaling inden 14 dage, hvis du ønsker at forlænge dit abonnement med yderligere 12 måneder.

Hvis du ikke ønsker at forlænge abonnementet, skal du aktivt meddele dette til os.

I tilfælde af udeblivende betaling modtager du en påmindelsesskrivelse. Sker der fortsat ikke betaling modtager du en e-mail med meddelelse om ophør af abonnementet med de deraf følgende virkninger, herunder sletning af dine data, jf. punkt 6. Påbegyndelse af en ny abonnementsperiode herefter indebærer betaling af nyt oprettelsesgebyr.

Du kan opsige dit abonnement med minimum 30 dages varsel til udgangen af en måned.

Såfremt vi i henhold til punkt 15 foretager væsentlige og for dig forringende ændringer af Forretningsbetingelserne, kan du opsige dit Abonnement med 30 dages varsel fra datoen for ændringen.

Opsigelse fra dig indebærer ikke tilbagebetaling af forudbetalt abonnement.

3. Betalingsbetingelser

Forud for påbegyndelsen af en ny abonnementsperiode modtager du en faktura jf. punkt 2. Betaling kan ske ved bankoverførsel til Danske Bank, reg.nr. 3227, kontonr. 10980038.

I tilfælde af udeblivende betaling modtager du en påmindelsesskrivelse. Der pålægges i den forbindelse et rykkergebyr på kr. 125, hvis betalingen fortsat udebliver, ophører abonnementet, jf. punkt 2.

4. Ikke-tilladt brug

Du må under ingen omstændigheder anvende dit Abonnement med henblik på at opnå uautoriseret adgang til systemer tilsluttet Internettet eller i øvrigt handle på en måde, der efter dansk eller anden lovgivning er strafbart.

Du må heller ikke under nogen omstændigheder foretage sådanne handlinger og transmissioner, som vil kunne udgøre en uforholdsmæssig stor byrde på vores servere og tekniske infrastruktur, kunne forstyrre Internettets funktion i øvrigt, væsentligt kunne overtræde den til enhver tid gældende net-etikette, som f.eks. ved at afsløre andre menneskers private forhold eller via sin adfærd genere andre internetbrugere på væsentlig måde.

5. Ophævelse

Vi er berettiget til øjeblikkeligt at ophæve dit Abonnement ved din væsentlige misligholdelse af dine forpligtelser i henhold til Forretningsbetingelserne.

Ved afgørelsen af hvornår der foreligger væsentlig misligholdelse i øvrigt, herunder evt. fra vores side, skal dansk rets almindelige regler finde anvendelse.

Under ingen omstændigheder kan der i tilfælde af ophævelse kræves tilbagelevering af ydelser eller tilbagebetaling af betalinger til den misligholdende part for så vidt angår perioden forud for tidspunktet for ophævelsens meddelelse.

6. Ophør af Abonnement og kundeforhold

Ved ophør af dit kundeforhold til os, være sig ved din eller vores opsigelse eller ophævelse, vil samtlige dine data blive slettet 8 dage efter abonnementets endelige ophør.

7. Driftssikkerhed

Vi forbeholder os ret til uden varsel at begrænse eller indskrænke adgangen til et produkt eller omfanget af de ydelser, som indgår i abonnementet i det omfang vi anser sådan begrænsning for nødvendig af hensyn til drifts- og/eller sikkerhedsmæssige forhold.

8. Ansvar

Din brug af vores ydelser sker i enhver henseende på dit eget ansvar og risiko. Vi påtager os intet ansvar for indholdet, herunder rigtigheden af data. Vi påtager os i øvrigt intet ansvar for uvedkommendes overvågning eller opsamling af eller adgang til dine data.

Vi fraskriver os ansvaret for enhver skade og ethvert tab som du lider i forbindelse med dit Abonnementet, herunder brug af eller manglende mulighed for brug af vores ydelser, uanset den nærmere baggrund herfor, medmindre vi har handlet forsætligt til skade for dig eller groft uagtsomt.

Vi fraskriver os således ansvaret for direkte tab og indirekte tab, herunder driftstab, følgeskader, tab af data og retablering af data.

Hvis vi skulle blive holdt ansvarlig for dit brug, skal vores ansvar i videst mulige omfang være begrænset til et beløb svarende til den betalte abonnementspris for den gældende abonnementsperiode.

9. Tredjemands rettigheder

Vi er over for dig ansvarlig for, at vores ydelser ikke krænker tredjemands rettigheder. Du er over for os ansvarlig for, at dine data ikke krænker tredjemands rettigheder. Såfremt der foretages retsskridt over for dig eller os med påstand om, at vores ydelser krænker tredjemands rettigheder er vi berettiget til efter eget valg (i) at ændre vores ydelser, således at krænkelsen ophører, eller (ii) ophæve denne aftale helt eller delvist uden yderligere ansvar for os. I begge tilfælde er vi berettiget til at overtage sagen og de med sagen forbundne omkostninger og vi er bemyndiget til at gennemføre sagen eller afslutte denne forligsmæssigt.

10. Kundeoplysninger

Ved din tegning af et Abonnement vil vi registrere kundeoplysninger, herunder særligt navn og e-mail, i vores kundedatabase. Vores behandling af sådanne oplysninger er omfattet af og vil ske i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger.

Du er forpligtet til løbende at meddele os eventuelle ændringer i dine kontaktoplysninger. Manglende meddelelse til os om dette vil blive anset som væsentlig misligholdelse af dine forpligtelser i henhold til Forretningsbetingelserne og berettige os til øjeblikkelig ophævelse af dit Abonnement, jf. punkt 5.

11. Din behandling af personoplysninger og andre data

Du beslutter og bærer ansvaret for, hvilke eventuelle personoplysninger og data der registreres på din rokort.dk konto og hvorledes disse skal anvendes. Vi behandler som udgangspunkt alene sådanne personoplysninger efter instruks fra dig.

I det omfang personoplysninger, der er omfattet af Lov om behandling af personoplysninger, databehandles ved hjælp af vores servere, skal du give os skriftlig underretning om dette samt om, at Lov om persondatabeskyttelse § 41, stk. 3-5 gælder for vores behandling af de pågældende personoplysninger.

Vi er i enhver henseende uden ansvar for alle forhold, der henhører under Lov om behandling af personoplysninger i forbindelse med de af dig behandlede personoplysninger og du skal friholde os for ethvert krav, der udspringer af Lov om behandling af personoplysninger, anden regulering vedrørende persondatabeskyttelse eller anden offentligretlig regulering i forbindelse hermed.

Vi forbeholder os dog retten til at skaffe sig adgang til dine lagrede data, i det omfang dette efter vores bedste skøn er nødvendigt af hensyn til vores drifts- og/eller sikkerhedsmæssige forhold. Vi vil i forbindelse hermed være underlagt en tavshedspligt og give meddelelse til dig om, at vi har haft adgang til de lagrede data.

12. Strafbare forhold

Såfremt vi bliver vidende om strafbare forhold eller aktiviteter i forbindelse med dit Abonnement vil vi ud over at ophæve dit abonnement med øjeblikkeligt varsel i henhold til punkt 5, videregive alle relevante oplysninger til de danske myndigheder i det omfang dette er påkrævet.

13. Kontakt og support

E-mail support: Vi tilbyder e-mail support via [email protected]. Der tilbydesudelukkende support til den rokort-ansvarlige i klubben.

Telefonsupport: Vi tilbyder ikke telefonisk support.

14. Overdragelse

Vi er berettiget til helt eller delvist at overdrage dit Abonnement samt vores rettigheder og forpligtelser efter Forretningsbetingelserne til tredjemand.

15. Ændring af betingelser

Vi er berettiget til at ændre Forretningsbetingelserne med et varsel på 45 dage.

16. Lovvalg og værneting

Forretningsbetingelserne, herunder dit Abonnement er undergivet dansk ret og eventuelle tvister og uoverensstemmelser mellem dig og os skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.